FA029W

Zmena nastavení papiera

Zariadenie tlačí prijaté faxy na papier, ktorý ste predtým vložili do zariadenia. Pomocou ovládacieho panela môžete zmeniť nastavenia papiera určeného na tlač faxov. Skontrolujte, či nastavenia vyhovujú vloženému papieru.

Dôležité
 • Ak sa veľkosť vloženého papiera líši od veľkosti určenej v nastavení veľkosti papiera, prijaté faxy sa uložia do pamäte zariadenia a na displeji LCD sa zobrazia hlásenia Skontrolujte veľk. strany (Check page size)Stlačte tlačidlo [OK] (Press [OK]). V takom prípade vložte papier rovnakej veľkosti, aká je určená v nastavení veľkosti papiera, a potom stlačte tlačidlo OK.

  Stlačením tlačidla Stop môžete zrušiť toto hlásenie a dokumenty uložené v pamäti zariadenia vytlačiť neskôr.

  Tlač dokumentu uloženého v pamäti zariadenia

 • Ak nie je vložený papier alebo ak sa počas tlače minul, prijaté faxy sa uložia do pamäte zariadenia a na displeji LCD sa zobrazia hlásenia Vložte papier (Load paper)Vložte papier a stlačte tlačidlo [OK] (Load paper and press [OK]). V takom prípade vložte papier a stlačte tlačidlo OK.

  Stlačením tlačidla Stop môžete zrušiť toto hlásenie a dokumenty uložené v pamäti zariadenia vytlačiť neskôr.

  Tlač dokumentu uloženého v pamäti zariadenia

Poznámka
 • Ak odosielateľ odošle dokument s väčšou veľkosťou než Letter alebo Legal, napríklad dokument veľkosti 11 x 17 palcov, zariadenie odosielateľa môže odosielaný fax automaticky zmenšiť, rozdeliť alebo odoslať len časť originálu.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ (FAX).

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka faxovania.

 3. Stlačte tlačidlo Ponuka (Menu).

  Zobrazí sa obrazovka Ponuka faxovania (FAX menu).

 4. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Nastav. fax. papiera (FAX paper settings) a stlačte tlačidlo OK.

 5. Skontrolujte, či je vybratá položka Veľkosť strany (Page size), a stlačte tlačidlo OK.

 6. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte veľkosť A4, Letter, LTR alebo Legal a potom stlačte tlačidlo OK.

  Poznámka
  • Hviezdička (*) na displeji LCD označuje aktuálne nastavenie.

  • Niektoré veľkosti strán nie sú dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach zakúpenia.

 7. Skontrolujte, či je vybratá položka Typ média (Media type), a stlačte tlačidlo OK.

 8. Skontrolujte, či je vybratá možnosť Obyč. papier (Plain paper), a stlačte tlačidlo OK.

  Poznámka
  • Ak je vybratý iný typ média ako Obyč. papier (Plain paper), pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Obyč. papier (Plain paper) a potom stlačte tlačidlo OK.

 9. Stlačením tlačidla FAXOVAŤ (FAX) sa vráťte na pohotovostnú obrazovku faxovania.

Na začiatok strany