Tlač sa nespustí

 1. Kontrola č. 1: Skontrolujte, či je zástrčka napájacieho kábla riadne zasunutá, a stlačením tlačidla ZAP. (ON) zapnite zariadenie.

  Pokiaľ indikátor ZAP. (ON) bliká, zariadenie sa spúšťa. Počkajte, kým indikátor ZAP. (ON) neprestane blikať a nezostane svietiť.

  Poznámka

  • Pri tlači veľkého množstva údajov, napríklad fotografií alebo grafiky, sa môže tlač spustiť s oneskorením. Kým indikátor ZAP. (ON) bliká, počítač spracováva údaje a odosiela ich do zariadenia. Počkajte, kým sa nespustí tlač.

 2. Kontrola č. 2: Skontrolujte, či je kábel USB riadne zapojený do zariadenia aj do počítača.

  Ak je zariadenie pripojené k počítaču pomocou kábla USB, skontrolujte tieto skutočnosti:

  • Ak používate zariadenie na prenos signálu, napríklad rozbočovač USB, odpojte ho, pripojte multifunkčné zariadenie priamo k počítaču a znova sa pokúste spustiť tlač. Ak sa tlač spustí normálne, problém spôsobilo zariadenie na prenos signálu. Podrobnejšie informácie získate od predajcu zariadenia na prenos signálu.

  • Problém môže spôsobovať aj kábel USB. Vymeňte kábel USB a pokúste sa znova spustiť tlač.

 3. Kontrola č. 3: Ak tlačíte z počítača a v tlačovom fronte sú nepotrebné tlačové úlohy, odstráňte ich.

  Odstránenie nežiaducej tlačovej úlohy

 4. Kontrola č. 4: Skontrolujte, či je v dialógovom okne Tlač vybratý názov vášho zariadenia.

  Zariadenie nebude správne tlačiť, ak používate ovládač tlačiarne určený pre inú tlačiareň.

  Skontrolujte, či je v dialógovom okne Tlač vybratý názov zariadenia.

  Poznámka

  • Ak chcete, aby bolo zariadenie vybraté ako predvolené, vyberte možnosť Nastaviť ako predvolenú tlačiareň (Set as Default Printer).

 5. Kontrola č. 5: Správne nakonfigurujte port tlačiarne.

  Skontrolujte, či je port tlačiarne správne nakonfigurovaný.

  1. Použitím správcovských oprávnení sa prihláste ako používateľ.

  2. Vyberte nasledujúce položky.

   • V systéme Windows 8 vyberte na pracovnej ploche (Desktop) kľúčové tlačidlo Nastavenie (Settings) a položky Ovládací panel (Control Panel) > Hardvér a zvuk (Hardware and Sound) > Zariadenia a tlačiarne (Devices and Printers).

   • V systéme Windows 7 vyberte v ponuke Štart (Start) položku Zariadenia a tlačiarne (Devices and Printers).

   • V systéme Windows Vista vyberte ponuku Štart (Start) > položky Ovládací panel (Control Panel) > Hardvér a zvuk (Hardware and Sound) > Tlačiarne (Printers).

   • V systéme Windows XP vyberte ponuku Štart (Start) > položky Ovládací panel (Control Panel) > Tlačiarne a iný hardvér (Printers and Other Hardware) > Tlačiarne a faxy (Printers and Faxes).

  3. Otvorte okno s vlastnosťami ovládača tlačiarne pre vaše zariadenie.

   • V systéme Windows 8 alebo Windows 7 kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu „Canon XXX Printer“ (kde „XXX“ je názov zariadenia) a vyberte možnosť Vlastnosti tlačiarne (Printer properties).

   • V systéme Windows Vista alebo Windows XP kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu „Canon XXX Printer“ (kde „XXX“ je názov zariadenia) a vyberte možnosť Vlastnosti (Properties).

  4. Kliknite na kartu Porty (Ports) a skontrolujte nastavenia portu.

   Skontrolujte, či je v stĺpci Tlačiareň (Printer) zobrazená tlačiareň Canon XXX Printer a či je pre možnosť Tlačiť s použitím nasledovných portov (Print to the following port(s)) vybratý port s názvom USBnnn (kde „n“ je číslo).

   • Ak je nastavenie nesprávne:

    Znova nainštalujte ovládače MP DriversInštalačného disku alebo webovej stránky.

   • Hoci je zariadenie pripojené k počítaču pomocou kábla USB a je vybratý port s názvom USBnnn, tlač sa nespustí:

    V systéme Windows 8 spustite aplikáciu My Printer výberom položky My Printer na domovskej (Start) obrazovke. Ak sa aplikácia My Printer na domovskej (Start) obrazovke nezobrazuje, vyberte kľúčové tlačidlo Vyhľadávanie (Search) a vyhľadajte výraz „My Printer“.

    V časti Diagnose and Repair Printer nastavte správny port tlačiarne. Podľa pokynov na obrazovke nastavte správny port tlačiarne a potom vyberte názov zariadenia.

    V systéme Windows 7, Windows Vista alebo Windows XP kliknite na tlačidlo Štart (Start) a postupne vyberte položky Všetky programy (All programs), Canon Utilities, Canon My Printer, Canon My Printer a potom vyberte položku Diagnose and Repair Printer. Podľa pokynov na obrazovke nastavte správny port tlačiarne a potom vyberte názov zariadenia.

    Ak sa problém nevyrieši, znova nainštalujte ovládače MP DriversInštalačného disku alebo webovej stránky.

 6. Kontrola č. 6: Je veľkosť tlačených údajov mimoriadne veľká?

  Na hárku Nastavenie strany (Page Setup) ovládača tlačiarne kliknite na položku Možnosti tlače (Print Options). Potom v zobrazenom dialógovom okne nastavte položku Zabránenie strate tlačových údajov (Prevention of Print Data Loss) na hodnotu Zap. (On).

  * Keď je nastavenie Zap. (On) vybraté pre položku Zabránenie strate tlačových údajov (Prevention of Print Data Loss), môže sa znížiť kvalita tlače.

 7. Kontrola č. 7: Ak tlačíte z počítača, reštartujte ho.