A002

Regulačné a bezpečnostné informácie

Informácie o zneškodňovaní batérií (pre modely, ktoré obsahujú lítiové batérie)

Iba pre krajiny Európskej únie (a EHP).

Symbol znamená, že podľa smernice 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a vnútroštátnych právnych predpisov sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s domácim odpadom. Tento produkt sa musí odovzdať v určenej zberni, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizovanom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Nesprávna manipulácia s takýmto odpadom môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o mieste recyklácie opotrebovaných zariadení získate od svojho miestneho úradu, úradu pre životné prostredie, zo schváleného plánu o OEEZ alebo od služieb likvidácie domáceho odpadu.
Ďalšie informácie o vrátení a recyklácii produktov, ktorých sa týka smernica OEEZ, nájdete na webovej lokalite www.canon-europe.com/environment.
(EHP: Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)

Environmental Information

Reducing your environmental impact while saving money

The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode. The devices consume less power (Watt) in these modes.

If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.

Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.

This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m2, lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.

Na začiatok strany