preskočiť na hlavný text

Ak sa objaví chyba

Ak sa pri tlači objaví chyba, napríklad sa v zariadení minie alebo zasekne papier, automaticky sa zobrazí hlásenie s návodom na riešenie problému. Vykonajte príslušné opatrenia uvedené v hlásení.

Ak sa objaví chyba, indikátor Alarm bude blikať a na obrazovke počítača sa zobrazí kód podpory (číslo chyby). Pri niektorých chybách budú striedavo blikať indikátory ZAP. (ON) a Alarm. Skontrolujte stav indikátorov a hlásenie a vykonajte príslušné opatrenie na odstránenie chyby.

Kód podpory zodpovedajúci počtu bliknutí indikátora Alarm

Príklad 2 bliknutí:

(A) Bliká

(B) Zhasne

Počet bliknutí

Príčina

Kód podpory

Bliká 2-krát

V zadnom zásobníku nie je papier.

1000

Bliká 3-krát

Kryt je počas tlače otvorený.

1203

Papier sa zasekol v otvore na výstup papiera alebo v zadnom zásobníku.

1300

Bliká 4-krát

Kazeta FINE nie je vložená správne alebo je vložená kazeta FINE nekompatibilná s týmto zariadením.

168A

Bliká 5-krát

Nie je vložená kazeta FINE.

1401

Nemožno rozpoznať kazetu FINE.

1403

Nie je nainštalovaná vhodná atramentová kazeta.

1485

Bliká 8-krát

Absorbér odpadového atramentu je takmer plný.

1700, 1701

Bliká 9-krát

K držiaku mohol ostať pripevnený ochranný materiál držiaka kazety FINE alebo páska.

1890

Bliká 11-krát

Typ média a veľkosť papiera nie sú správne nastavené.

4102

S aktuálnym nastavením tlače nie je možné spustiť tlač.

4103

Bliká 12-krát

Zadané údaje nemožno vytlačiť.

4100

Bliká 13-krát

Tlačiareň pravdepodobne nemá dostatok atramentu.

1686

Bliká 14-krát

Nemožno rozpoznať kazetu s atramentom.

1684

Bliká 15-krát

Nemožno rozpoznať kazetu FINE.

1682

Bliká 16-krát

Atrament došiel.

1688

Kód podpory zodpovedajúci počtu striedavých bliknutí indikátora ZAP. (ON) a indikátora Alarm

Príklad 2 bliknutí:

(A) Bliká

(B) Zhasne

Počet bliknutí

Príčina

Kód podpory

Bliká 2-krát

Vyskytla sa chyba tlačiarne.

5100

Bliká 7-krát

Vyskytla sa chyba tlačiarne.

5B00, 5B01

Bliká 10-krát

Vyskytla sa chyba, ktorá vyžaduje kontaktovanie servisného strediska.

B201, B202, B203, B204

Iné prípady neuvedené vyššie

Vyskytla sa chyba tlačiarne.

5011, 5012, 5200, 5400, 5700, 6000, 6500, 6800, 6801, 6900, 6901, 6902, 6910, 6911, 6930, 6931, 6932, 6933, 6936, 6937, 6938, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946

  • Ak sa kód podpory a hlásenie zobrazujú na obrazovke počítača:

    Obrázok: zobrazenie chybového hlásenia

Poznámka

  • Opatrenia voči chybám s kódmi podpory môžete overiť v počítači vyhľadaním príslušného kódu podpory.

    Vyhľadávajte kliknutím sem

Podrobné informácie o odstránení chýb bez kódov podpory nájdete v časti Zobrazuje sa hlásenie.