preskočiť na hlavný text

Opatrenia na bezpečnú prepravu zariadenia

Pri premiestňovaní zariadenia nezabudnite vykonať nasledujúce opatrenia.

Dôležité

 • Zariadenie zabaľte do pevnej škatule tak, aby spodná strana smerovala nadol. Použite dostatočné množstvo ochranného materiálu, ktoré zaručí bezpečnú prepravu.
 • Kazetu FINE nechajte vloženú v zariadení a stlačením tlačidla ZAP. (ON) vypnite napájanie. To zariadeniu umožní automaticky nasadiť na tlačovú hlavu ochranné viečko, ktoré ju chráni pred vyschnutím.
 • Po zabalení škatuľu so zariadením nenakláňajte, neotáčajte nabok ani spodnou stranou nahor. V opačnom prípade môže atrament počas prepravy vytiecť a poškodiť zariadenie.
 • Ak prepravu zariadenia zabezpečuje prepravná spoločnosť, označte škatuľu nápisom „TOUTO STRANOU NAHOR“, aby sa zaručilo, že spodná strana zariadenia bude smerovať nadol. Škatuľu označte aj nápisom „KREHKÉ“ alebo „POZOR, SKLO!“.

 1. Vypnite zariadenie.

 2. Skontrolujte, či nesvieti indikátor ZAP. (ON), a vytiahnite napájací kábel.

  Dôležité

  • Zariadenie neodpájajte, kým indikátor ZAP. (ON) svieti alebo bliká, pretože to môže spôsobiť poruchu alebo poškodenie zariadenia, a tak znemožniť tlač pomocou zariadenia.
 3. Zasuňte výstupný zásobník papiera a jeho vysúvaciu časť a zatvorte podperu papiera.

 4. Vytiahnite kábel tlačiarne z počítača aj zo zariadenia a potom zo zariadenia vytiahnite napájací kábel.

 5. Pomocou lepiacej pásky zabezpečte všetky kryty na zariadení, aby sa počas prenosu neotvorili. Potom zariadenie zabaľte do igelitového vreca.

 6. Pri balení zariadenia do škatule pripevnite k zariadeniu ochranný materiál.