preskočiť na hlavný text

Ponuka a obrazovka nastavení aplikácie IJ Network Scanner Selector EX

Aplikácia IJ Network Scanner Selector EX umožňuje vybrať skenery alebo tlačiarne, ktoré chcete prostredníctvom siete používať na skenovanie alebo tlač pomocou počítača alebo ovládacieho panela.

Po inštalácii sa v oblasti oznámení na pracovnej ploche zobrazí ikona aplikácie IJ Network Scanner Selector EX.

Dôležité

 • Ak nemôžete skenovať prostredníctvom siete, inovujte ovládače MP Drivers na najnovšiu verziu, ktorú môžete prevziať z našej webovej lokality.
 • Kým je povolená aplikácia IJ Network Scanner Selector EX, pravidelne odosiela pakety na kontrolu, či môže komunikovať so skenerom alebo tlačiarňou prostredníctvom siete. Keď počítač používate v inom sieťovom prostredí než v prostredí použitom na inštaláciu skenera alebo tlačiarne, zakážte aplikáciu IJ Network Scanner Selector EX.

Poznámka

 • Ak sa ikona nezobrazuje v oblasti oznámení na pracovnej ploche, začnite podľa nasledujúceho postupu.

  • Windows 8.1/Windows 8:

   Na domovskej obrazovke kliknite na tlačidlo IJ Network Scanner Selector EX.

   Ak sa aplikácia IJ Network Scanner Selector EX na domovskej obrazovke nezobrazuje, vyberte kľúčové tlačidlo Vyhľadávanie (Search) a vyhľadajte výraz „IJ Network Scanner Selector EX“.

  • Windows 7/Windows Vista/Windows XP:

   V ponuke Štart (Start) kliknite na položky Všetky programy (All Programs) > Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX > IJ Network Scanner Selector EX.

Ponuka

Po kliknutí pravým tlačidlom myši na ikonu (IJ Network Scanner Selector EX) v oblasti oznámení na paneli úloh sa zobrazí ponuka.

Zakázať aplikáciu Canon IJ Network Scanner Selector EX (Disable Canon IJ Network Scanner Selector EX)/Povoliť aplikáciu Canon IJ Network Scanner Selector EX (Enable Canon IJ Network Scanner Selector EX)

Povoľuje alebo zakazuje aplikáciu IJ Network Scanner Selector EX.

Po výbere položky Zakázať aplikáciu Canon IJ Network Scanner Selector EX (Disable Canon IJ Network Scanner Selector EX) nebudete môcť skenovať v sieti pomocou ovládacieho panela.

Povolené: , zakázané:

Dôležité

 • Ak používate model, ktorý nedokáže skenovať prostredníctvom siete pomocou ovládacieho panela, aj napriek povoleniu tohto nastavenia nemôžete ovládací panel používať na skenovanie.
Nastavenia... (Settings...)
Zobrazí sa obrazovka nastavení skenovania z počítača. Môžete vybrať model, ktorý chcete používať.
Informácie (About)

Umožňuje zobraziť informácie o verzii.

V zobrazenom dialógovom okne môžete zmeniť jazyk, ktorý sa má používať v aplikácii. Zmena sa prejaví po reštartovaní počítača.

Skončiť (Exit)
Umožňuje ukončiť aplikáciu IJ Network Scanner Selector EX. Ikona (Povolené) alebo (Zakázané) zmizne z oblasti oznámení na pracovnej ploche.

Obrazovka nastavení skenovania z počítača

Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu v oblasti oznámení na pracovnej ploche a výberom položky Nastavenia... (Settings...) zobrazte obrazovku nastavení skenovania z počítača.

Pred skenovaním prostredníctvom siete musíte skener alebo tlačiareň vybrať v aplikácii IJ Network Scanner Selector EX.

Skenery (Scanners)

Zobrazia sa adresy MAC skenerov alebo tlačiarní, ktoré možno používať prostredníctvom siete.

Pre každý model môžete vybrať jeden skener alebo jednu tlačiareň. Výberom skenera alebo tlačiarne automaticky povolíte skenovanie pomocou ovládacieho panela.

Pokyny (Instructions)
Otvorí túto príručku.
Nastavenia skenovania z ovládacieho panela (Scan-from-Operation-Panel Settings)

Zobrazí sa obrazovka nastavení skenovania pomocou ovládacieho panela. Na skenovanie pomocou ovládacieho panela môžete vybrať celkovo až tri skenery alebo tlačiarne. Pomocou ovládacieho panela vybratého skenera alebo tlačiarne môžete skenovať položky a naskenované obrázky odosielať do počítača prostredníctvom siete.

Dôležité

 • Ak používate model, ktorý nedokáže skenovať prostredníctvom siete pomocou ovládacieho panela, tento model sa nezobrazí v časti Skenery (Scanners) a príslušné nastavenie nie je k dispozícii.

Obrazovka nastavení skenovania pomocou ovládacieho panela

Kliknutím na položku Nastavenia skenovania z ovládacieho panela (Scan-from-Operation-Panel Settings) na obrazovke nastavení skenovania z počítača zobrazíte obrazovku nastavení skenovania pomocou ovládacieho panela.

Skenery (Scanners)

Zobrazia sa adresy MAC skenerov alebo tlačiarní, ktoré možno používať prostredníctvom siete.

Naraz môžete celkovo vybrať až tri skenerytlačiarne. Výberom skenera alebo tlačiarne automaticky povolíte skenovanie pomocou ovládacieho panela.

Pokyny (Instructions)
Otvorí túto príručku.

Dôležité

 • Ak používate model, ktorý nedokáže skenovať prostredníctvom siete pomocou ovládacieho panela, na obrazovke nastavení skenovania z počítača sa môže zobraziť položka Nastavenia skenovania z ovládacieho panela (Scan-from-Operation-Panel Settings), ale príslušné nastavenie nie je k dispozícii.

Poznámka

 • Ak sa skener alebo tlačiareň nezobrazí, skontrolujte nasledujúce skutočnosti, kliknutím na tlačidlo OK zatvorte obrazovku, znova ju otvorte a skúste výber zopakovať.

  • Program MP Drivers sa nainštaloval
  • Po nainštalovaní ovládačov MP Drivers ste vybrali sieťové nastavenia skenera alebo tlačiarne
  • Je povolená sieťová komunikácia medzi skenerom alebo tlačiarňou a počítačom

  Ak sa skener alebo tlačiareň stále nezobrazuje, pozrite si časť „Problémy so sieťovou komunikáciou“ pre svoj model z obrazovky Domov dokumentu Príručka online.

 • Pri skenovaní prostredníctvom rozhrania USB nemusíte tento softvér používať. Postup odstránenia nájdete v časti „Odinštalovanie aplikácie IJ Network Scanner Selector EX“. Prostredníctvom rozhrania USB môžete skenovať, aj keď ho neodstránite.