naar hoofdtekst gaan

Dialoogvenster Instellingen (ScanGear)

Klik op ScanGear op het tabblad (Scannen vanaf een computer) om het dialoogvenster Instellingen (ScanGear) (Settings (ScanGear)) weer te geven.

In het dialoogvenster Instellingen (ScanGear) (Settings (ScanGear)) kunt u instellen hoe afbeeldingen moeten worden opgeslagen wanneer items worden gescand door ScanGear (scannerstuurprogramma) te starten en hoe er na het opslaan moet worden gereageerd.

afbeelding: Dialoogvenster Instellingen

A: Gebied Instellingen opslaan

Bestandsnaam (File Name)

Voer een bestandsnaam in voor de afbeelding die u wilt opslaan. Wanneer u een bestand opslaat, worden de datum en vier cijfers aan de ingestelde bestandsnaam toegevoegd in de indeling "_20XX0101_0001".

Opmerking

 • Wanneer u het selectievakje Opslaan in een submap met de huidige datum (Save to a subfolder with current date) inschakelt, worden de datum en vier cijfers aan de ingestelde bestandsnaam toegevoegd.
Opslaan in (Save in)

Hiermee wordt de map weergegeven waarin de gescande documenten moeten worden opgeslagen. Als u een map wilt toevoegen, selecteert u Toevoegen... (Add...) in het keuzemenu, klikt u op Toevoegen (Add) in het dialoogvenster Doelmap selecteren (Select Destination Folder) dat wordt weergegeven en geeft u de doelmap op.

Standaard worden de volgende mappen gebruikt als opslaglocatie.

 • Windows 10/Windows 8.1:

  map Documenten (Documents)

 • Windows 7:

  map Mijn documenten (My Documents)

Gegevensindeling (Data Format)

Selecteer de gegevensindeling waarin de gescande documenten moeten worden opgeslagen.

U kunt JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF of PDF (meerdere pagina's) (PDF (Multiple Pages)) selecteren.

Opmerking

 • Als PDF of PDF (meerdere pagina's) (PDF (Multiple Pages)) is geselecteerd kunnen afbeeldingen tot maximaal 9600 x 9600 pixels worden gescand.
 • Wanneer het selectievakje Scannen van grote afbeeldingen inschakelen (Enable large image scans) is geselecteerd in Instellingen opslaan (Save Settings) of wanneer OCR starten (Start OCR) is geselecteerd in Instellingen voor de toepassing (Application Settings), kunt u JPEG/Exif, TIFF of PNG selecteren.
 • Met een netwerkverbinding kan het scannen langer duren dan normaal als u TIFF of PNG instelt bij Gegevensindeling (Data Format).
JPEG-beeldkwaliteit (JPEG Image Quality)

U kunt de beeldkwaliteit van JPEG-bestanden opgeven.

Belangrijk

 • Dit wordt alleen weergegeven als JPEG/Exif is geselecteerd bij Gegevensindeling (Data Format).
PDF-compressie (PDF Compression)

Selecteer het type compressie voor het opslaan van PDF-bestanden.

Standaard (Standard)
Deze instelling wordt aanbevolen.
Hoog (High)
Hiermee wordt het bestand gecomprimeerd tijdens het opslaan, waardoor u de netwerk-/serverbelasting kunt verminderen.

Belangrijk

 • Dit wordt alleen weergegeven als PDF of PDF (meerdere pagina's) (PDF (Multiple Pages)) is geselecteerd bij Gegevensindeling (Data Format).
Een PDF-bestand maken dat zoeken op trefwoord ondersteunt (Create a PDF file that supports keyword search)

Schakel dit selectievakje in als u tekens in afbeeldingen wilt converteren naar tekstgegevens en PDF-bestanden wilt maken die zoeken op trefwoorden ondersteunen.

Belangrijk

 • Dit wordt alleen weergegeven als PDF of PDF (meerdere pagina's) (PDF (Multiple Pages)) is geselecteerd bij Gegevensindeling (Data Format).

Opmerking

 • Er worden PDF-bestanden gemaakt die u kunt doorzoeken in de taal die u hebt geselecteerd bij Documenttaal (Document Language) op het tabblad (Algemene instellingen) van het dialoogvenster Instellingen.
Opslaan in een submap met de huidige datum (Save to a subfolder with current date)

Schakel dit selectievakje in om een map met de huidige datum te maken in de map die is opgegeven voor Opslaan in (Save in) en gescande afbeeldingen op te slaan in die map. Er wordt een map gemaakt met een naam als '20XX_01_01' (Jaar_Maand_Dag).

Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, worden bestanden rechtstreeks opgeslagen in de map die is opgegeven bij Opslaan in (Save in).

Scannen van grote afbeeldingen inschakelen (Enable large image scans)

Schakel dit selectievakje in om afbeeldingen van maximaal 21000 x 30000 pixels en 1,8 GB te scannen.

Belangrijk

 • Wanneer dit selectievakje is geselecteerd, kunt u Naar een toepassing sturen (Send to an application), Naar een map sturen (Send to a folder), Toevoegen aan e-mail (Attach to e-mail) of OCR starten (Start OCR) niet selecteren.

Opmerking

 • Als dit selectievakje niet is geselecteerd kunnen afbeeldingen tot maximaal 10208 x 14032 pixels worden gescand.
Scanresultaten controleren en opslaginstellingen opgeven (Check scan results and specify save settings)
Hiermee wordt na het scannen het dialoogvenster Instellingen opslaan weergegeven.

B: Gebied Instellingen voor de toepassing

Met een toepassing openen (Open with an application)

Selecteer dit wanneer u de gescande afbeeldingen wilt verbeteren of corrigeren.

U kunt de toepassing in het keuzemenu opgeven.

Naar een toepassing sturen (Send to an application)

Selecteer deze optie wanneer u de gescande afbeeldingen ongewijzigd wilt gebruiken in een toepassing waarmee u door afbeeldingen kunt bladeren of ze kunt organiseren.

U kunt de toepassing in het keuzemenu opgeven.

Naar een map sturen (Send to a folder)

Selecteer deze optie wanneer u de gescande afbeeldingen ook wilt opslaan in een andere map dan is opgegeven in Opslaan in (Save in).

U kunt de map in het keuzemenu opgeven.

Toevoegen aan e-mail (Attach to e-mail)

Selecteer dit wanneer u de gescande afbeeldingen bij e-mails wilt verzenden.

U kunt de gewenste e-mailclient opgeven in het keuzemenu.

OCR starten (Start OCR)

Selecteer deze optie als u tekst in de gescande afbeelding wilt omzetten in tekstgegevens.

U kunt de toepassing in het keuzemenu opgeven.

Geen toepassing starten (Do not start an application)
De scan wordt opgeslagen in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in).

Opmerking

 • Als u een toepassing of map wilt toevoegen aan het keuzemenu, selecteert u Toevoegen... (Add...) in het keuzemenu, klikt u op Toevoegen (Add) in het dialoogvenster Toepassing selecteren (Select Application) of Doelmap selecteren (Select Destination Folder) dat wordt weergegeven en geeft u de toepassing of map op.
Instructies (Instructions)
Deze handleiding openen.
Standaard (Defaults)
U kunt de instellingen in het getoonde scherm herstellen naar de standaardinstellingen.