preskočiť na hlavný text

Bezpečnostné predpisy

Výber umiestnenia

 • Zariadenie neinštalujte na miesto, ktoré je nestabilné alebo je vystavené nadmerným vibráciám.
 • Zariadenie neinštalujte na vlhké alebo prašné miesta, na miesta s priamym slnečným žiarením, vo vonkajšom prostredí alebo do blízkosti tepelného zdroja.
  Zariadenie používajte v prevádzkovom prostredí uvedenom v dokumente Príručka on-screen manual, aby nedošlo k požiaru, ani k úrazu elektrickým prúdom.
 • Zariadenie neklaďte na hrubú rohožku ani koberec.
 • Zariadenie umiestnite tak, aby sa jeho zadná časť nachádzala viac ako 2 palce (5 cm) od steny.

Zdroj napájania

 • Okolie sieťovej zásuvky musí byť vždy voľné, aby sa napájací kábel v prípade potreby mohol jednoducho odpojiť zo siete.
 • Pri odpájaní zástrčku nikdy nechytajte za kábel.
  Ťahanie za šnúru môže poškodiť napájaciu šnúru a môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
 • Nepoužívajte predlžovaciu šnúru ani predlžovací kábel.

Práca so zariadením

 • Počas tlače nikdy nevkladajte ruky ani prsty do zariadenia.
 • Pri prenášaní uchopte zariadenie na oboch koncoch. V prípade, že zariadenie váži viac ako 14 kg, odporúča sa, aby zariadenie dvíhali dvaja ľudia. Náhodné spadnutie zariadenia spôsobí zranenie. Informácie o hmotnosti zariadenia nájdete v dokumente Príručka on-screen manual.
 • Na zariadenie neklaďte žiadne predmety. Na zariadenie, hlavne na jeho vrchnú časť, neklaďte kovové predmety (spinky, svorky a pod.) ani nádoby s horľavými rozpúšťadlami (alkohol, riedidlá a pod.).
 • Zariadenie neprenášajte ani nepoužívajte v naklonenej, vertikálnej ani obrátenej polohe, pretože môže vytiecť atrament a poškodiť zariadenie.

Práca so zariadením (pre multifunkčnú tlačiareň)

 • Pri vkladaní hrubej knihy na ploché predlohové sklo netlačte silou na kryt dokumentov. Ploché predlohové sklo môže prasknúť a spôsobiť poranenie.

Tlačové hlavy/kazety s atramentom a kazety FINE

 • Kazety s atramentom skladujte mimo dosahu detí. Pri náhodnom olízaní alebo prehltnutí atramentu* vypláchnite postihnutej osobe ústa alebo jej dajte vypiť jeden alebo dva poháre vody. V prípade podráždenia alebo nevoľnosti okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
  * Priehľadný atrament obsahuje dusíkaté soli (pre modely obsahujúce priehľadný atrament).
 • Ak sa atrament dostane do styku s očami, okamžite ich vypláchnite vodou. Ak sa atrament dostane do styku s pokožkou, okamžite ju umyte mydlom a vodou. Ak podráždenie očí alebo pokožky pretrváva, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
 • Po tlači sa nikdy nedotýkajte elektrických kontaktov na tlačovej hlave, ani na kazetách FINE.
  Kovové časti môžu byť veľmi horúce a mohli by spôsobiť popáleniny.
 • Kazety s atramentom a kazety FINE nehádžte do ohňa.
 • Nepokúšajte sa rozoberať ani upravovať tlačovú hlavu, kazety s atramentom a kazety FINE.